Spelregels bij deelname aan de competitie van de KNLTB

Doelstelling Competitie
LTV-Triaq stelt zich ten doel een omgeving te bieden waar zowel de recreatieve als competitieve spelers zich thuis voelen en zij kunnen groeien tot een niveau dat past bij ieders ambitie en mogelijkheden. Deelname aan de competitie van de KNLTB staat hierbij in principe voor ieder lid open. Om de indeling van individuele spelers dan wel competitieteams in goede banen te leiden zijn door LTV-Triaq een aantal spelregels vastgesteld, die in dit stuk nader worden uitgewerkt.

Teamindeling

De Technische Commissie (T.C.) en de Jeugd Commissie (J.C.) zijn verantwoordelijk voor een gelijkmatige verdeling tussen jeugd/dames/heren/mixed teams, tevens voor een evenwichtige verdeling van de competitieteams op de speeldagen.                                                                                                                                                                  
De door de KNLTB gehanteerde richtlijnen m.b.t. de baancapaciteit bepaalt het maximaal aantal in te schrijven teams (1,1/3 baan per team).

Aangezien er op bepaalde speeldagen zeer veel animo is om competitie te spelen (m.n. de vrijdagavond) wordt geprobeerd om, in overleg met de KNLTB, extra teams te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is, zal er geloot worden, en wel op de hierna beschreven wijze.

Loting

Het bestuur heeft lotingsvoorstellen aan de vrijdagavondteams voorgelegd. Na inventarisatie heeft het bestuur het navolgende lotingsbeleid vastgesteld.

De voorjaars- en de najaarscompetitie stellen we als gelijkwaardig. We loten aan het begin van ieder jaar, indien nodig, voor de voorjaarscompetitie en als je uitgeloot bent speel je sowieso de najaarscompetitie ( voor 2021 zullen de gemaakte afspraken die gemaakt zijn in 2019 worden gerespecteerd en de toen uitgelote teams nog één keer in het voorjaar van 2021 worden vrijgesteld van loting ).

De T.C. maakt een eerste indeling van de teams. Als blijkt dat er te veel teams op een speeldag/avond zijn zal worden geloot tussen de teams die op die dag/avond zouden willen spelen. Het team of de teams die uitgeloot worden voor die dag/avond zullen in overleg met de T.C. op een andere dag ingedeeld worden om competitie te spelen. Dit kan zowel als team of als individuele speler, afhankelijk van de mogelijkheden van de competitiesoorten en mogelijkheden en voorkeuren van de spelers.

Opgave 2e keuze competitieteam

Het opgeven van een tweede keuze voor competitievorm bij het inschrijven is voor de competitie optioneel. De tweede keuze dient wel een andere dag te zijn dan de eerste keuze. Indien de eerste of tweede keuze niet gehonoreerd kan worden zal door de T.C. contact opgenomen worden met de desbetreffende persoon/personen.

Deelname aan de competitie 

Deelname aan de KNLTB  competitie is voor een ieder lid mogelijk. De T.C. heeft echter wel een adviserende en sturende rol hierbij. Zij kunnen een individu aanraden om niet mee te doen, op grond van een aantal criteria.
Deze criteria zijn: prestaties in het verleden (tijdens toernooien, competitie van afgelopen jaar e.d.) aanwezigheid tijdens de competitiedagen in de afgelopen jaren en speelsterkte. Het uitsluiten van een persoon uit de competitie is in principe een taak van de T.C. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dit een weloverwogen en goed beargumenteerde keuze is. Er zal altijd contact opgenomen worden met desbetreffende personen, alvorens een definitief besluit te nemen.

Samenstelling teams

Teams dienen te bestaan uit 6 personen. Om als TC een goed inzicht te krijgen moeten alle teamleden op het inschrijvingsformulier worden ingevuld.

Bij inschrijving kan de voorkeur van het te spelen tijdstip worden opgegeven. De opgegeven voorkeur biedt echter geen enkele garantie.

Teams die zich met minder dan 6 spelers inschrijven kunnen “verplicht” worden door de T.C.  om extra spelers in hun team op te nemen. Voor dat de T.C. hiertoe besluit vindt afstemming met het bestuur plaats. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het team, de toe te voegen speler, leeftijd en speelsterkte.

Individuele inschrijving

Bij individuele inschrijving zal er bij voldoende animo in eerste instantie altijd gekeken worden of er een nieuw team gevormd kan worden (dit kan alleen als het om minimaal 4 personen gaat). De beslissing m.b.t. de samenstelling en indeling van het team ligt bij de T.C.. Hierbij zal o.a. naar het volgende worden gekeken:

-          Cumulatie van voorkeuren van de inschrijvers voor dat team.

-          Individuele speelsterkte (K.N.L.T.B).

-          De klasse waarin het team wordt ingedeeld.

-          Individuele beschikbaarheid, ervan uitgaande dat iedere speler/speelster op alle competitiedagen beschikbaar is.

Lukt het, ondanks het bovenstaande, niet om een individuele inschrijver in te delen dan zal de T.C. bekijken of toevoeging aan een bestaand team mogelijk is. Dit zal in nauw overleg met het betreffende team plaatsvinden.

 Invallers

Een lid kan zich inschrijven als invaller. Als iemand zich hiervoor opgeeft, wordt gevraagd om ook de dag(en) waarop men kan en wil spelen, als mede de speelsterkte,  aan te geven op het inschrijfformulier. Indien een team een invaller nodig heeft haalt men die bij voorkeur als eerste altijd van de reservelijst af, die door de T.C. zal worden samengesteld en op de website in te zien is. Pas als er geen geschikte invaller te vinden is mag men terugvallen op spelers van een ander competitieteam en/of andere leden.

Captain
Bij de opgave van een competitieteam moet bekend zijn wie de captain van het team gaat worden. De captain fungeert als aanspreekpunt voor de T.C..                                            Captains van de competitieteams zullen voor aanvang van de competitie richtlijnen ontvangen over de wedstrijdformulieren, de ballen,  bijdragen enz.                                            De captain informeert zijn/haar teamgenoten m.b.t. de ontvangen richtlijnen.

Terugtrekken uit competitie
Na definitieve indeling van de teams kan men zich in principe niet meer terugtrekken. Mocht dit toch gebeuren en dit tot een boete van de KNLTB tot gevolg hebben, dan wordt het betreffende team hiervoor verantwoordelijk gesteld.

Inschrijfgeld.
Het verschuldigde inschrijfgeld voor competitiedeelname is inclusief kosten van de KNLTB en wedstrijdballen en zal geïncasseerd worden bij de captain van het competitieteam. De captain zelf is verantwoordelijk voor het innen bij zijn teamgenoten.

Wedstrijdballen voor senioren:
De wedstrijdballen worden bij het uitreiken van de competitiebescheiden overgedragen aan de captain van het team. 

Nieuws Overzicht